Ceník

Pokud potřebujete vyčerpat příspěvek z FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb), přineste objednávku od Vašeho zaměstnavatele a obratem Vám bude vystavena faktura, kterou odevzdáte v práci. Po jejím proplacení můžete u nás cvičit.

Pravidla pernamentky.

Máte možnost si koupit pernamentku v různých hodnotách. Pernamentka je přenosná a její doba je 6 měsíců. Pokud vidíte, že se blíží konec platnosti, dobijte si ji a opět se prodlouží doba na 6 mesíců. Můžeme Vám ji prodloužit, ale každá změna budu účtovaná poplatkem 100,- Kč.

Pravidla rezervačního systému.

Můžete si udělat 6 rezervací. Pokud se neodhlasíte 4 hodiny dopředu bude Vám vždy jedna rezervace znemožněna. Jestliže se neodhlasíte 6krát, rezervační systém Vám už nepovolí rezervaci z domova!

Využíjte možnosti rezervací na Vaše oblíbené sportovní činnosti pomoci rezervačního systému .

Vidíte stav Vašeho kreditu. Přesnost rezervací s přesnou evidencí Vašich objednávek a vytíženosti sálu. Úspora času a peněz při rezervovani.

Rezervaci přes internet je možno zadat max. 30 dní dopředu a min. 2 hod. před požadovanou službou.

Neobsazené hodiny budou uzavřeny a trenér nemusí být přítomen.

Crossový trenažér Kettler Elyx - v případě zájmu objednejte telefonicky.

 

 


 
Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  
vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany
provozovatele těmto návštěvníkům.

    1.Návštěvník studia je povinen seznámit se s tímto provozním řádem jednat
a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním
vyjadřuje plný souhlas. Závaznou rezervací na lekcí berete na vědomí více Pravidla
rezervačního systému.
    2. Ceny za služby jsou uvedeny v platném ceníku na webových stánkách, ve studiu
a v rezervačním systému.
    3. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat
jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle
stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného
vstupného.
    4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před
návštěvou našich středisek nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření,
činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese studio SPORT IS FUN žádnou
zodpovědnost.
    5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat
sportovní oděv, obuv (uzavřenou obuv s pevnou podrážkou) a při cvičení na posilovacích
přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své
zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek.
    6. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném,
tj. do uzamykatelných šatních skříněk. Cennosti, jako například peníze, telefon, tablet,
hodinky, řetízky a jiné je nutné předat obsluze baru. Za cennosti jinak uložené oproti
Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
    7. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky) nebo cvičebních pomůcek
je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze baru.
   8. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo.
   9. Zakazuje se znečišťovat prostory studia Sport is FUN..
  10. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru.
  11. V případě krádeže ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si
zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné
ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
  12. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu studia Sport is FUN
se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně
a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte
i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

13. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené
hodiny instruktor studia Sport is FUN, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem
osoby do velkého sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném
předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci
je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.
  14. Do všech prostor studia SPORT is FUN je zakázán vstup osobám: v podnapilém
stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém
nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech
je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex
opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
  15. Ve studiu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných
látek apod.
  16. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši,
byť se jedná o čin neúmyslný. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku
vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá
za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím.
V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako
náklady za výměnu zámku.
  17. Procedury nebo cvičení začínají ve stanovené době dle rozpisu. Doporučujeme
proto přijít s časovým předstihem minimálně 5 minut. V případě že objednaný návštěvník
není přítomen v době začátku procedury nebo cvičení, může být rezervace poskytnuta
jinému zákazníkovi a to bez náhrady.
  18. Prostor posilovny je třeba opustit 10 minut před ukončením provozní doby, abyste
se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby příslušného centra.
  19. Rezervaci je možno zrušit dle pravidel rezervačního systému. Za objednávky,
které bez odhlášení či pozdního odhlášení nevyužijete, jsme oprávněni požadovat
platbu v plné výši dle platného ceníku vstupu nebo Vám bude příslušná procedura
stržena z permanentky! Odhlašování SMS nebo emailem není akceptováno.